Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2013

reveil
0982 0165
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viasilkdreams silkdreams
reveil
6069 5fd3
Reposted frommisswindy misswindy viaoll oll
reveil
reveil
reveil
reveil
6511 66d7 500
chce taka ściane

February 22 2013

reveil
8336 36be
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viasilkdreams silkdreams
reveil
0982 0165
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaretaliate retaliate

February 20 2013

reveil

February 16 2013

reveil

February 15 2013

9295 93ca 500
Reposted fromkattrina kattrina viasilkdreams silkdreams

February 11 2013

reveil
reveil
Reposted fromPannaJaga PannaJaga viaszlugtime szlugtime
reveil
1522 e5e0
Reposted fromlemonmind lemonmind viaszlugtime szlugtime
reveil
Polska. Oto żyjemy w świecie absurdu. Kraj, w którym co piąty mieszkaniec stracił życie  w czasie drugiej wojny światowej, którego 1/5 narodu żyje poza granicami kraju i w którym co 3 mieszkaniec ma 20 lat. Kraj, który ma dwa razy więcej studentów niż Francja, a inżynier zarabia tu mniej niż przeciętny robotnik. Kraj, gdzie człowiek wydaje dwa razy więcej niż zarabia, gdzie przeciętna pensja nie przekracza ceny(!) trzech par dobrych butów, gdzie jednocześnie nie ma biedy a obcy kapitał się pcha drzwiami i oknami. Kraj, w którym cena samochodu równa się trzyletnim zarobkom, a mimo to trudno znaleźć wolne miejsce na parkingu. Kraj, w którym rządzą socjaliści, w którym święta kościelne są dniami wolnymi od pracy (!) Cudzoziemiec musi zrezygnować tu z jakiejkolwiek logiki, jeśli nie chce stracić gruntu pod nogami. Dziwny kraj, w którym z kelnerem można porozmawiać po angielsku, z kucharzem po francusku, ekspedientem po niemiecku a ministrem lub jakimkolwiek urzędnikiem państwowym tylko za pośrednictwem tłumacza. Polacy..! Jak wy to robicie?
— Artykuł w jednej z francuskich gazet...
Reposted fromsaphirka saphirka viasilkdreams silkdreams
reveil
reveil
reveil
7369 a46f
Reposted frompoositivee poositivee viakaps kaps
9806 92a5
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasillemo sillemo
1286 a20b 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl